Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.metale-online.pl”

§ 1  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin skierowany jest do Konsumentów, Konsumentów – Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców i określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży blach perforowanych i siatek zgrzewanych Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego PERFOPOL Sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego „Metale-online.pl” https://metale-online.pl/
 2. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego „Metale-online.pl” jest PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200, ul. Radomska 76. Tel: (+48) 41 274 58 08, (+48) 41 274 96 41, fax. (+48) 41 274 02 98. NIP: 6640000822, KRS 0000206488, REGON 008489288.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych powyżej. Kontakt telefoniczny jest możliwy tylko w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 4. PPUH Perfopol sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej sklepu pod adresem metale-online.pl w zakładce Regulamin. Klienci Sklepu zostaną poinformowani o zmianach wprowadzonych w regulaminie drogą mailową.
 5. Wszelkie rysunki, ilustracje, wzory użytkowe, towarowe itp., dostępne na stronie www.metale-online.pl podlegają ochronie autorskiej oraz ochronie przewidzianej przez przepisy prawa własności przemysłowej. Wszelkie rysunki, ilustracje, opisy i inne informacje przekazane na stronie www.metale-online.pl Kupującemu przeznaczone są jedynie do zobrazowania ogólnego opisu zamówienia, pozostają własnością PERFOPOL i zabrania się ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim bez pisemnej zgody Zarządu PPUH PERFOPOL.

§ 2  DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba prawna PPUH PERFOPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach 27-200, ul. Radomska 76. Tel: (+48) 41 274 58 08, (+48) 41 274 96 41, fax. (+48) 41 274 02 98. NIP: 6640000822, KRS 0000206488, REGON 008489288.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów w sklepie.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej , której odrębna ustawa przyznaje zdolność do czynności prawnej, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Przedsiębiorca – Konsument –klient , który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z CEIDG.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin.
 7. Sklep – Sklep internetowy prowadzony przez sprzedawcę pod adresem https://metale-online.pl/
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów.
 10. Konto – konto Klienta w sklepie na którym są gromadzone informacje podane przez Klienta oraz informacje o zamówionych przez niego produktach.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 12. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży w tym sposobu płatności i dostawy.
 13. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia oraz ilości produktów.
 14. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 15. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu/produktów zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 16. Czas realizacji zamówienia – przez czas realizacji rozumiemy czas liczony od przyjęcia zamówienia do realizacji aż do momentu wysyłki. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską Raben Sp. z o.o. według jej regulaminu.

§ 3  WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze sklepu w tym składania zamówień niezbędne są:

 1. Urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 3. Włączona obsługa plików cookies.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, zakłóceniami technicznymi, niedozwolonym działaniem osób trzecich.

§ 4  SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia produktu/produktów za pośrednictwem sklepu należy: - wybrać odpowiedni produkt - następnie określić ilość sztuk, przeliczyć wartość oraz dodać go do koszyka. Ceny i daty dostawy zmieniają się w zależności od ilości i dostępności produktów.
 2. Złożenie zamówienia wymaga założenia konta w Sklepie. W przypadku pierwszego zamówienia należy wypełnić formularz rejestracji danymi osobowymi (szczegółowe postanowienia odnośnie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności) oraz zaakceptować warunki regulaminu Sklepu „Metale-online.pl”. Dane osobowe zostaną zapamiętane przez system i będą dostępne po zalogowaniu.
 3. Po złożeniu zamówienia, na adres mailowy podany przy rejestracji zostanie wysłane automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia.
 4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się od mailowego potwierdzenia rozpoczęcia realizacji danego zamówienia.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych i wycofywania starych towarów z oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Składając zamówienie w sklepie internetowym „Metale-online.pl” klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia poniższego Regulaminu.

Realizacja zamówienia:

 1. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu przez Sprzedawcę jego przyjęcia zgodnie z pkt 4 powyżej.
 2. Dział sprzedaży internetowej pracuje w każdy dzień roboczy w godzinach od 8:00 do 15:00.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00 lub w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Czas realizacji zamówienia podany jest odpowiednio przy każdym z dostępnych produktów. Przez czas realizacji rozumiemy czas liczony od przyjęcia zamówienia do realizacji aż do momentu wysyłki. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską Raben Sp. z o.o. według jej regulaminu (https://polska.raben-group.com/)
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o terminie dostępności tego towaru i przewidywanym terminie realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
 6. W trakcie składania zamówienia Klient określa formę dowodu zakupu, który chce otrzymać – paragon fiskalny lub fakturę VAT. W przypadku drugiej opcji należy utworzyć konto biznesowe oraz podać dane do fakturowania.
 7. Koszty opakowania oraz dostawy pokrywa operator sklepu, tj. PPUH PERFORPOL Sp. z o.o. NIP 6640000822.
 8. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 9. W przypadku wystawienia faktury VAT Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu nabywcy.
 10. Oryginał faktury VAT jest dołączany do paczki i wysyłany wraz z zamówionym towarem lub po wyrażeniu zgody na wskazany przez Klienta adres mailowy jako e-faktura.

Formy płatności:

 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie Internetowym „Metale-online.pl” wyrażone są w złotych polskich i są cenami netto, do których w momencie zakupu zostanie doliczona odpowiednia stawka podatku VAT.
 2. Płatności realizowane są poprzez serwis Przelewy24 https://www.przelewy24.pl/ § 5 DOSTAWA PRODUKTÓW 1. Zamówione produkty będą dostarczone przesyłką kurierską firmy „Raben Polska Sp. z o.o.”. 2. Doręczenia kurierskie są realizowane zgodnie z regulaminem firmy kurierskiej.
 3. Adres dostawy dla przesyłki, musi być precyzyjnie określony przez Klienta tak aby możliwe było jej skuteczne doręczenie w tych godzinach. O wysłaniu towaru Sprzedawca poinformuje w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.
 4. Wszystkie przesyłki są profesjonalnie zabezpieczone. Z uwagi na możliwość uszkodzenia towaru Klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia stanu przesyłki oraz jej zawartości w obecności kuriera, który ma obowiązek umożliwić to Klientowi. Przyjęcie przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia towaru w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy spisać protokół szkody (dostępny u kuriera) zawierający datę, godzinę doręczenia oraz dokładny opis uszkodzeń lub braków, a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Zgłoszenia z tytułu uszkodzenia w transporcie bez protokołu szkody nie będą rozpatrywane.
 5. Zamówienia realizowane są tylko na terytorium Polski.
 6. Odbiór osobisty w siedzibie firmy w Starachowicach jest możliwy, wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu dogodnego terminu odbioru towaru.

§ 5  REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.
 2. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 3. Reklamacji podlegają wyłącznie wady powstałe z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Konsument oraz Konsument- Przedsiębiorca ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie w przypadku sprawdzenia przez klienta zawartości przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest przesłanie na adres naszej firmy protokołu reklamacyjnego spedytora spisanego w jego obecności.
 6. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres: PPUH PERFOPOL SP. Z O.O. UL.RADOMSKA 76 27-200 STARACHOWICE lub drogą elektroniczną na adres: sklep@metale-online.pl
 7. Reklamacja musi zawierać: - datę zgłoszenia reklamacji - dane Klienta (nazwa firmy, osoba do kontaktu, adres, telefon, telefax) - numer faktury/paragonu z towarem, którego dotyczy reklamacja - zdjęcia reklamowanego produktu, na których wyraźnie widać wadę - dokładny opis określający, czego dotyczy reklamacja lub w przypadku uszkodzeń w transporcie, protokół szkody spisany w obecności spedytora.
 8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania.
 9. Po rozpatrzeniu reklamacji, klient drogą elektroniczną lub pisemną otrzyma informację o sposobie rozpoznania reklamacji.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji towar zostanie odebrany przez sklep metale-online.pl

§ 6  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument oraz Konsument – Przedsiębiorca ma prawo odstąpienia w terminie 14 dni kalendarzowych od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument oraz Konsument-Przedsiębiorca może odstąpić od umowy , składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty tradycyjnej, poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy drogą elektroniczną zgodnie z danymi określonym w § 1 Regulaminu.
 5. W przypadku przesłanie oświadczenia drogę elektroniczną , Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, Konsumentowi-Przedsiębiorcy na podany adres email potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi, Konsumentowi – Przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta, Konsumenta-Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy , zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta, Konsumenta-Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że zgodził się on na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi innymi dodatkowymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument, Konsument-Przedsiębiorca zobowiązany jest do odesłania Produktu na adres Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy.
  6. Konsument, Konsument-Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu jeśli ze względu na swój charakter produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument, Konsument-Przedsiębiorca jest zobowiązany odesłać towar w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania czy uszkodzeń.
  8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnego zwrotu towaru przesłanego za pobraniem.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, Konsumentowi-Przedsiębiorcy w odniesieniu do umowy:

§ 7  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy, zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021r.